دوبیتی شمارهٔ ۱۳۷

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۷

عقل نفی ما سوای الله می کند
عشق ما اثبات الله می کند
لاو الا هر دو را بر هم شکن
کاین نصیحت نعمت الله می کند