دوبیتی شمارهٔ ۱۳۱

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۱

به هر صورت که ما را رو نماید
ببین تا نور چشمت را فزاید
توان دیدن اگر لطفش به رحمت
حجاب از دیدهٔ ما بر گشاید