دوبیتی شمارهٔ ۱۲۴

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۴

همه عامل یکی بود موجود
در همه می نماید آن مقصود
گفتهٔ سیّدم به جان بشنو
دولتت باد و عاقبت محمود