غزل شمارهٔ ۲۵۷

غزل شمارهٔ ۲۵۷

چون تحمل می کند تن صحبت پیراهنش
چون کند افتاده است آن این زمان در گردنش؟
دست در گردن که یار کرد با او یا که یافت
جز ره پیراهن دولت زهی پیراهنش
سوختم در آتشش چون عود و زانم بیم نیست
بیم آن دارم که دود من بگیرد دامنش
قوت صبرم چو کوهی بود از آن کاهی نماند
بس که عشقش می دهد بر باد جو جو خرمنش
هر دم از شوق تو عارف می دهد جانی چو جام
باز ساقی می کند روشن روانی در تنش
حاجی ار در کوی او یابد مقامی از حرم
روی بر تابد بگردد بعد از آن پیراهنش
جست دل راهی کزان ره پیش باز آید نهان
بر دو چشم انگشت را بنمود راهی روشنش
من غبار راه یارم یار چون آب حیات
شکر ایزد را که بر خاطر نمی آید منش
یار می جویی رفیق توست و اینک می رود
خیز همچون گرد سلمان دست در گردن زنش