غزل شمارهٔ ۲۰۰

غزل شمارهٔ ۲۰۰

خیال زلف تو چشمم به خواب می بیند
دلم ز شمع جمال تو تاب می بیند
کسی که چشمه آب حیات لعل تو دید
برون از آن همه عالم سراب می بیند
به غیر عشق تو در دیده هر چه می آید
نظر معاینه نقشش بر آب می بیند
ندیم چشمم از آن است چشم مخمورت
که در زجاجی چشمم شراب می بیند
خیالش از دل و چشمم نمی رود بیرون
کجا رود که شراب و کباب می بیند
دلا مگرد به عهدش قوی که عهد حبیب
خرد ضعیف چو عهد حباب می بیند
نهاد دل، همگی بر وفای او سلمان
نهاد خویش از آن رو خراب می بیند