غزل شمارهٔ ۱۸۰

غزل شمارهٔ ۱۸۰

کسی که قصه درد مرا نمی داند
ز لوح چهره من یک به یک فرو خواند
حدیث شوق به طومار گر فرو خوانم
بجان دوست که طومار سر بپیچاند
بیا که مردم چشمم سرشک گلگون را
به جست و جوی تو هر سو چو آب می راند
نگویمت: به تو می ماند از عزیزی عمر
که عمر اگرچه عزیز است، هم نمی ماند
به آروزی خیال توام خوش آمد خواب
گر آب دیده من بر منش نشوراند
به آب دیده بگردانم از جفای تو دل
که آب دیده من سنگ را بگرداند
گرفت دیده من آب و دل در آن آتش
که گر خیال تو آید کجاش بنشاند