قطعه شمارهٔ ۹۶

قطعه شمارهٔ ۹۶

شها که بود که از فیض بخشش تو بدو
گهر به رطل نیامد درم به من نرسید
به حضرت تو رهی کرده خانه ای در خواه
به من رسید که دادی ولی به من نرسید