قطعه شمارهٔ ۹۳

قطعه شمارهٔ ۹۳

دیگر آن است که محبوب جهان سقری شاه
آمد از بندگی شاه که می فرماید
رو بگو بنده دیرینه ما سلمان را
که بخواه از کرمم هر چه تو را می باید
بنده بر حسب اشارت طلبی کردم و شاه
داشت مبذول چنان کز کرم شاه آید
وعده دین است و ز دین من اگر ز انچه کند
ذمت همت خود شاه بری می شاید