قطعه شمارهٔ ۸۴

قطعه شمارهٔ ۸۴

نفس من اگر چه جانبخش است
جگرم غرق خون چو مشک بود
گرچه دریا به ابر آب دهد
لب دریا همیشه خشک بود