قطعه شمارهٔ ۷۵

قطعه شمارهٔ ۷۵

خسروا نایبان استیفا
کار بر من دراز می گیرند
وجه انعام پار و امسالم
می دهند و فراز می گیرند
پنج امسال می دهند ولی
چار پارینه باز می گیرند