قطعه شمارهٔ ۶۷

قطعه شمارهٔ ۶۷

گر چه از اندیشه این واقعه
خلق را دردل به غیر از غم نماند
ظل احمد باد اگر شد ایمنه
عمر عیسی باد اگر مریم نماند