قطعه شمارهٔ ۵۴

قطعه شمارهٔ ۵۴

میر مسعود پیر گشت و هنوز
همچو اطفال کعب می بازد
قدمی و دمی عجب دارد
که بدین تیزد و بدان تازد
هر کجا او قدم زند یادم
ز آدمی آن طرف بپردازد
دم او کشوری بگنداند
قدمش عالمی بر اندازد