قطعه شمارهٔ ۴

قطعه شمارهٔ ۴

یک حدیثم یادگارست از پدر
کای پسر چون حاجتی افتد تو را
همت از صاحب دلی کن التماس
پس به صاحب دولتی بر التجا