قطعه شمارهٔ ۱۷

قطعه شمارهٔ ۱۷

به نسب نیست نسبت مردم
هر کسی را به نفس خود شرف است
شرف در به جوهر خویش است
نه ز پاکی جوهر صدف است