قطعه شمارهٔ ۱۰۳

قطعه شمارهٔ ۱۰۳

اگر هزار گنه بنده ای کند نبود
چنان بزرگ که اندک جریمه سرور
ستارگان همه در گرد شند بر گردون
گرفت نیست بران جمع جز که بر مه و خور