شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب ششم در ضعف و پیری

باب ششم در ضعف و پیری