شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در نیایش خداوند

در نیایش خداوند