شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سوم در عشق و مستی و شور

باب سوم در عشق و مستی و شور