شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب دوم در احسان

باب دوم در احسان