ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها