ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب