شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب