ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج