شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
۳۲- سورة المضاجع و یقال سورة السجدة- مکیة

۳۲- سورة المضاجع و یقال سورة السجدة- مکیة