شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
۸۴- سورة الانشقاق و یقال سورة الکدح - مکیة

۸۴- سورة الانشقاق و یقال سورة الکدح - مکیة