شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
داستانی نه تازه
نیما یوشیج
نیما یوشیج( مجموعه اشعار )
166

داستانی نه تازه

شامگاهان که رویت دریا
نقش در نقش می نهفت کبود
داستانی نه تازه کرد به کار
رشته ای بست و رشته ای بگشود
رشته های دگر بر آب ببرد.
اندر آن جایگه که فندق پیر
سایه در سایه بر زمین گسترد
چون بماند آب جوی از رفتار
شاخه ای خشک کرد و برگی زرد
آمدش باد و با شتاب ببرد.
همچنین در گشاد و شمع افروخت
آن نگارین چربدست استاد
گوشمالی به چنگ داد و نشست
پس چراغی نهاد بر دم باد
هرچه از ما به یک عتاب ببرد.
داستانی نه تازه کرد، آری
آن ز یغمای ما به راه شادان،
رفت و دیگر نه بر قفاش نگاه
از خرابی هاش آبادان
دلی از ما ولی خراب ببرد!
فروردین 1325