شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان

ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان