ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان

ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان