شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
و له فی عدم وصول المکاتب فی بعض الاسفار عن بعض الاقارب
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( ساقی نامه )
82

و له فی عدم وصول المکاتب فی بعض الاسفار عن بعض الاقارب

بر طرق اسکندر آورده است سد
که نه پیکی نه پیامی میرسد
شد سواد دیدهٔ مردم مدار
یا سویدای دل اهل وداد
کار کاغذ صنعت قرطاس شد
یا که خود اقمار یا اشماس شد
گر قصب غالی بود همچون قصب
لیک بس عالی است کالای نسب
بسکه چون یخ باردوافسرده اید
میخلد در دل که گویا مرده اید