شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
وله ایضاً
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( رباعیات )
88

وله ایضاً

ای ذات تو ز اغراض و صفات آمده پاک
کوتاه ز دامان تو دست ادراک
در هرچه نظر کنم تو آئی به نظر
لاظاهر فی الوجود واللّه سواک