شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره ۲۷
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( غزلیات )
55

غزل شماره ۲۷

ای ماه جبین سیم غبغب
وی سیم ذقن بت شکر لب
بی ماه رخت شبان تیره
کارم همه دم فغان و یارب
لبریز شراب ناب جامت
وز خون جگر دلم لبالب
بتوان دو سه گام رنجه کردن
بالین مریض خویش یکشب
ای اختر حسن چهره بنمای
تا آنکه شوم خجسته کوکب
می نوشی و عشق کار اسرار
ای کاش نگردد او ز مذهب