شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزل شماره ۱۴۲
ملا هادی سبزواری
ملا هادی سبزواری( غزلیات )
72

غزل شماره ۱۴۲

راه خواهی رخت بر دریا فکن
کام جوئی قید من و مافکن
بلبلی تو لال چون توسن مباش
شورشی در گنبد مینا فکن
لا احب الافلین گو چون خلیل
چشم دل بر شاهد یکتا فکن
خواهی ار آذر گلستان گرددت
خیز و نعلین دوکون از پافکن
تاکیت درچاه طبع اسرار جااست
رخت سوی عالم بالافکن