شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی ششم
محمدرضا شفیعی کدکنی
محمدرضا شفیعی کدکنی( چند رباعی )
40

رباعی ششم

با من سخن تو در میان آوردند
گلبرگ بهار در خزان آوردند
خاموش ترین سکوت صحراها را
با نام تو باز در فغان آوردند