شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دوزخ اما سرد

دوزخ اما سرد