شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در حیاط کوچک پاییز، در زندان

در حیاط کوچک پاییز، در زندان