شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۸۸
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
92

رباعی شمارۀ ۸۸

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید
ای چشم هم چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید