شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۷۸
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
113

رباعی شمارۀ ۷۸

تا سنبل تو غالیه سائی نکند
باد سحری نافه گشایی نکند
گر زاهد صد ساله ببیند دستت
بر گردن من که پارسایی نکند