شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۵۳
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
114

رباعی شمارۀ ۵۳

جانانه هر آن کس که دی خوش دارد
جان .... بی دلان مشوش دارد
زنهار ز آه من بیندیش که آن
دوری ست که زیر دامن آتش دارد