شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۱۵۵
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
82

رباعی شمارۀ ۱۵۵

ابریست که خون دیده بارد غم تو
زهریست که تریاک ندارد غم تو
در هر نفسی هزار محنت زده را
بی دل کند و ز جان بر آرد غم تو