شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۱۵
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
130

رباعی شمارۀ ۱۵

در میکده پیش بت تحیّات خوش است
با ساغر یک منی مناجان خوش است
تصبیح و مصلای ریائی خوش نیست
زنّار مغانه در خرابات خوش است