شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۱۳۷
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
96

رباعی شمارۀ ۱۳۷

زلفین تو سی زنگی و هر سی مستان
سی مستان اند خفته در سیمستان
عاج است بناگوش تو یا سیم است آن
ز آن سیمستان بوسه کنم از سی مَسِتان