شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارۀ ۱۱۵
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی( رباعیات )
85

رباعی شمارۀ ۱۱۵

تا کی ز غم تو رخ به خون شوید دل
و آزرم وصال تو به جان جوید دل
رحم آر کز آسمان نمی بارد جان
بخشای که از زمین نمی روید دل