شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی ۱۱
خیام
خیام( راز آفرینش [ ۱۵-۱] )
126

رباعی ۱۱

دارنده چو ترکیبِ طِبایع آراست،
از بهرِ چه اوفْکَنْدَش اندر کم وکاست؟
گر نیک آمد، شکستن از بهرِ چه بود؟
ور نیک نیامد این صُوَر، عیب کراست؟