شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی ۵۵
خیام
خیام( گردش دوران [۵۶-۳۵] )
120

رباعی ۵۵

مرغی دیدم نشسته بر بارهٔ توس،
در چنگ گرفته کلّهٔ کیکاوس،
با کلّه همی گفت که: افسوس، افسوس!
کو بانک جَرَس ها و کجا نالهٔ کوس؟