شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی ۴۴
خیام
خیام( گردش دوران [۵۶-۳۵] )
105

رباعی ۴۴

اجزای پیاله ای که درهم پیوست،
بشکستنِ آن روا نمی دارد مست،
چندین سر و ساقِ نازنین و کفِ دست،
از مِهرِ که پیوست و به کینِ که شکست؟