شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸]

دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸]