شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
از ازل نوشته [۳۴-۲۶]

از ازل نوشته [۳۴-۲۶]