شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش ۹۳ - با یعقوب مزابلی
خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری( طبقات الصوفیه - امالی پیر هرات )
33

بخش ۹۳ - با یعقوب مزابلی

بغدادیست از اقران جنید است، ویرا پرسیدند که: تصوف چیست؟ گفت: حال یضمحل فیها معالم الانسانیة