شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
میدان ششم قصدست
خواجه عبدالله انصاری
خواجه عبدالله انصاری( صد میدان )
69

میدان ششم قصدست

از میدان ارادت میدان قصد زاید. صحت قصد و درستی آهنگ تخم کارست. و بنای آن قوله تعالی: «و من یخرج من بیته مهاجرا الی اللّه و رسوله». قصد آهنگ حق است که بترک هر جه جز ویست گیری. و قصد را سه رکنست: قصد تن بخدمت، و قصد دل بمعرفت، و قصد جان بمحنت. و قصد تن را سه نشانست: از جهد نیاسودن، و از تنعم بکاستن، و فراغت جستن. و قصد دل را سه نشانست: نازک دل بودن، و از سماع نشکیفتن، و بمرگ گراییدن.