شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
جلب رضای خداوند به وسیله مقربینش

جلب رضای خداوند به وسیله مقربینش