شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
غزلیاتی در ستایش خداوند و درباره چهارده معصوم

غزلیاتی در ستایش خداوند و درباره چهارده معصوم