شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چهار غلام سیاهی که بوسیله اعجاز چهار معصوم سلام الله صورتشان سفید شد

چهار غلام سیاهی که بوسیله اعجاز چهار معصوم سلام الله صورتشان سفید شد